آیا درس ارائه شده شامل امتحان است؟

بلی، با توجه به هدف آموزشی و همچنین طراحی دوره یاد شده، تمامی محتواهای آموزشی دارای امتحان نهایی هستند و معلومات شرکت کنندگان را پس از طی موفق دوره می سنجند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *