چرا اطلاعات رویداد به انگلیسی نوشته شده؟

در صورتیکه برگزارکننده رویداد، انگلیسی زبان باشد و یا رویداد به نحوی باشد که محتوای انگلیسی در آن به اشتراک گذاشته شود، دانستن زبان انگلیسی جهت شرکت در رویداد الزامی خواهد بود