آیا این رویداد رایگان برگزار می شود؟

بلی، این وبینار رایگان برگزار خواهد شد