نشست چالش های منابع انسانی در ایران

برای اولین بار، نشست چالش های منابع انسانی در ایران توسط HRStartup در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان برگزار می شود. این رویداد در تاریخ 31 خرداد ماه، ساعت 4 بعدازظهر با سخنرانی و میزگرد بررسی موضوع توسط خبرگان منابع انسانی، برگزار خواهد شد. جهت حضور در این رویداد که تنها از طریق