چرا اطلاعات رویداد به انگلیسی نوشته شده؟

دانستن زبان انگلیسی برای شرکت کنندگان در این رویداد الزامی است، به همین خاطر اطلاعات رویداد نیز به انگلیسی ارائه شده اند