چرا اطلاعات تلگرام و واتزاپ دریافت میشود؟

جهت برگزاری بهتر رویداد، ما از تلگرام و واتزاپ استفاده میکنیم تا اطمینان پیدا کنیم که تمامی شرکت کنندگان در رویداد حضور خواهد داشت و در صورت وجود هرگونه مشکل آن را رفع کنیم