چرا آموزش به زبان انگلیسی است؟

بسته به شرایط خاص دوره آموزشی نظیر به اشتراک گذاری آخرین دستاوردهای حوزه مربوط، محتوای خاص دوره و همچنین مدرس دوره، چنین دوره ای به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *