زبان رویداد فارسی است یا انگلیسی؟

زبان رویداد در قسمت اطلاعات رویداد ذکر میشود. ممکن است اطلاعات رویداد به انگلیسی باشد ولی رویداد به فارسی برگزار شود. جهت اطمینان از شرایط هر رویداد، لطفا اطلاعات آن رویداد را با دقت مطالعه کنید