زبان رویداد فارسی است یا انگلیسی؟

رویداد به فارسی برگزار خواهد شد با اینحال و با توجه به مطالب ارائه شده، آشنایی نسبی به زبان انگلیسی الزامی است