این رویداد مناسب چه کسانی است؟

این رویداد برای سطوح مدیریتی و همچنین اجرایی در سازمان طراحی شده است. اگر شما شاغل در بخش منابع انسانی هستید و در این زمینه تجربه دارید، این رویداد مناسب شما ست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *