امتیاز چیست و چطور میتوانم در خریدم از آن استفاده کنم؟

ما برای مشتریان خود قابلیت “امتیاز” را تعریف کردیم. شما با هر خرید ویا به اتمام رساندن یک درس و یا شرکت در رویداد، از امتیازهای مختلفی برخوردار خواهید شد

هر 1 امتیاز معادل 10000 تومان است و شما میتوانید در خریدهای بعدی خود از اعتبار امتیازهای خود استفاده کنید